ESPECIALITATS

Dret Mercantil

Llei de la 2a. oportunitat:

Perdó de deutes i acords de pagament

Dret d’empresa:

Responsabilitat dels administradors i de l’empresari, concursos de creditors i persones físiques, insolvències i reorganització de deute i altres problemes societaris.

Protecció de dades:

Anàlisi, gestió i avaluació de riscos del tractament de dades, seguretat de la informació, formació en protecció de dades, auditoria de protecció de dades

Contractes i obligacions mercantils

Hipoteques i dret bancari:

Abusos i males pràctiques bancàries (clàusules sòl, swaps, preferents, etc.), dació en pagament, reorganització de deute...

Indemnitzacions i assegurances:

De persones físiques i de societats, indemnització de danys i perjudicis de tota classe de sinistres: accidents de trànsit, incendis, llar, empreses, propietat particular...

Dret Contenciós Administratiu

Reclamacions patrimonials contra l’Administració.

Dret urbanístic i llicències:

Plans parcials, quotes d’urbanització i contribucions especials, expropiacions, multes, sancions...

Dret ambiental:

Llicències, autoritzacions, comunicacions...

Dret Civil

Protecció de dades:

Reclamació d'indemnitzacions derivades del reglament i Llei de protecció de dades.

Família i persones:

Divorcis, separacions i trencaments de parelles de fet. Paternitat, filiacions, adopcions i aliments. Incapacitacions, tutela i curatela.

Successions:

Herències i testaments, llegats, legitimes, fideïcomisos, marmessor...

Obligacions i contractes:

Desnonaments, compravendes, permutes, censos, préstecs, dipòsits...

Usuaris i consumidors:

Indemnitzacions, reparació de danys, clàusules sòl…

Propietat i Drets Reals:

Servituds, retractes, reivindicatòria, accions de domini, redhibitòries, accions paulianes, mitgera, accessions, delimitacions, accions de retenir i recobrar la possessió, hipoteques...

Propietat horitzontal:

Estatuts, impugnació dels acords de la comunitat, reclamació de quotes...

Dret Penal Bàsic i derivats

Delictes econòmics

Delictes informàtics

Delictes de tràfic de drogues

Delictes contra la seguretat viària

Accidents de trànsit, accidents laborals i negligències mèdiques