La segona oportunitat

La segona oportunitat

Què és?

És un mecanisme legal, nascut arran de la crisis, amb l´objectiu ajudar les persones que estan desbordades pels deutes.

Qui pot acollir-s’hi?

Qualsevol persona física o jurídica. Tant si es empresària com no.

Qui NO pot acollir-se a aquesta Llei?

Les persones que:

Hagin estat condemnades per sentència ferma per delictes socioeconòmics en els 10 anys anteriors.

Hagin sigut declarades en concurs de creditors, haguessin arribat o estiguin en negociació d´ un acord de refinançant ment o d´ un acord extrajudicial de  pagaments amb els seus creditors en els 5 anys anteriors.

Tinguin deutes superiors als 5 milions d’euros

Quin és l’objectiu?

Alliberar-se de tots els deutes. S’anomena “B.E.P.I.”, acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

De què es tracta?

Es tracta d’un senzill procediment que consta de dues etapes o fases:

 Etapa 1: Acord extrajudicial de pagaments:

Es una fase que es desenvolupa davant d’un notari, on s’intenta arribar a un acord de pagament amb els creditors, segons les possibilitats econòmiques reals del deutor.

No obstant, els ingressos del deutor en primer lloc es destinen a cobrir les seves necessitats i les de la seva família.

Etapa 2: Concurs consecutiu:

El concurs consecutiu consisteix en liquidar el patrimoni del deutor i pagar crèdits fins on arribi. No obstant, es respecten sempre els bens inembargables i els precisos per cobrir les necessitats personals del deutor i la seva família. Si la persona deutora no compta amb patrimoni el concurs finalitza automàticament.

Què passa amb els deutes?

Els deutes que no s´hagin pogut pagar amb la liquidació, seran exonerats pel Jutge i la persona quedarà lliure de tots els seus deutes. És a dir, ja deurà res a ningú.

Quines condicions s´han de complir per aconseguir el BEPI?

Que el concurs no hagi estat declarat culpable. Un concurs és culpable quan hi ha hagut mala fe o culpa greu. És difícil que succeeixi.

Que el deutor no hagi estat condemnat per sentència ferma per delictes socioeconòmics en els 10 anys anteriors.

Que el deutora hagi intentat un acord extrajudicial de pagament (la qual cosa ja es compleix amb la primera etapa o fase)

Que la persona deutora hagi pagat els deutes generats per l´expedient (“crèdits massa”) i pagat o cancel·lat els crèdits privilegiats. Si tampoc pot pagar això, s’haurà de sotmetre a un pla de pagaments durant 5 anys, sempre ajustat a la seva capacitat econòmica real i respectant les seves necessitats personals i de la seva família.

Desapareixeran tots els deutes?

Si.

Recuperaré el crèdit?

Sí. La resolució judicial que s’obtindrà, faculta a la persona deutora per exercir el seu dret i exigir la cancel·lació immediata de qualsevol inscripció en la que pugui aparèixer, en  qualsevol fitxer d´impagaments o morositat ( ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN-CIREX, EXPERIAN-BADEXCUG…).

La persona deutora recuperarà el crèdit, podent començar una nova vida completament neta de deutes, podent tenir de nou patrimoni, tornant a viure  una situació de normalitat social, sense patir embargaments, persecucions, ni trucades desagradables per part dels seus creditors.

Dec diners a Hisenda o a la Seguiretat Social i no puc pagar-ho. Puc gaudir del BEPI?

SI.  Però hi ha requisits.

No puc fer front a tots els meus deutes, però puc pagar la hipoteca del meu habitatge, podré conservar-la o hauré de  liquidar-la?

Depèn de cas en el que es trobi…:

Si el valor de mercat de l´habitatge es superior al deute hipotecari, molt probablement hagi de liquidar-la per pagar el deute hipotecari i aplicar l´excés  obtingut, per pagar a la resta de creditors.

Si el valor de mercat de l´habitatge és inferior al deute hipotecari, es troba al corrent de pagament de la hipoteca i li interessa conservar-lo, molt  probablement el Jutge autoritzi excloure l´habitatge habitual de la liquidació dels bens i Vostè podrà conservar-lo mentre segueixi pagant la hipoteca.

Si he d´entregar el meu habitatge per la dació en pagament del prèstec hipotecari, hauré de desallotjar-lo  immediatament?

NO, si és que Vostè és candidat a gaudir dels diferents tipus de protecció que atorguen les lleis als deutors hipotecaris i en risc d’exclusió.

Hauré d´assistir a algún judici?

No hi haurà d´anar. Solament haurà d´assistir a la reunió de creditors que convocarà el mediador concursal, i que possiblement es realitzarà al seu  despatx amb poca presència de creditors o cap.

Quins són els professionals que intervenen en el procediment?

Un notari, si Vostè no és empresari; o el Registrador Mercantil o la Cambra de Comerç si és empresari.

Si el mediador no arriba a cap acord, sol·licitarà la declaració de concurs al jutjat i assumirà la funció d’Administrador concursal.

Els nostres advocats i economistes l´assessoraran i li faran costat durant tot el procediment extrajudicial i concursal.

Quin és el nostre paper en tot el procediment?

Som un equip de professionals experts en la Llei de SEGONA OPORTUNITAT, entre els que hi estem advocats, economistes, agents immobiliaris, tots  de reconegut prestigi en el sector.

El nostre equip estudiarà el seu cas i l´aconsellarem per seguir la millor estratègia, per tal de gaudir l’abans possible del BEPI.

SI DESITGES MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA’NS